Farmakogenomik
PGX – HIV Strip Assay

Highly active antiretroviral therapy (HAART), användning av kombinationer av olika typer av antiretrovirala droger har medfört avsevärda kliniska, virologiska och immunologiska förbättringar för HIV-smittade patienter och lett till reducerad dödlighet i AIDS-relaterade sjukdomar i de länder där det blivit tillgängligt. Dock fallerar HAART i ett ansenligt antal fall och faktorer hos bäraren har visat sig bidraga till de observerade skillnaderna i gensvar på behandling. Bland kända faktorer som förknippas med framgångsrik HIV antiretroviral behandling finns alleliska variationer i multitransportören P-glykoprotein 1 (MDR1), cytokrom P450 isozym 2D6 (CYP2D6) och C-C chemokine receptor 5 (CCR5).

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit för reverserad hybridiserings assay för att identifiera genotyper som associeras med respons på HIV highly active anti-retroviral therapy (HAART). PGX-HIV StripAssay identifierar fem polymorfa platser: MDR1 3435 C>T, CYP2D6 1795delT (*6), 1934 G>A (*4), 2637delA (*3), och CCR5 32bp deletion.

 

Metoden baseras på reverserad hybridisering av biotinylerad PCR-produkt till parallellt placerade allelspecifika oligonukleotider immobiliserade på en teststicka. För varje polymorf position kan en av tre möjliga mönster erhållas.
 

Polymorfismer som påvisas med PGX-HIV StripAssay:

Gen Mutation Effekt
MDR1 3435 C>T Förbättrad immunologisk återhämtning och mer uttalad minskning i viral belastning vid behandling
CYP2D6

1795delT (*6)

1934 G>A (*4)

2637delA (*3)

*3, *4 och *6 kodning CYP varianter med minskad enzymatisk aktivitet, som leder till långsammare läkemedelsomsättning (Låg metabol fenotyp)
CCR5  32 bp deletion Minskad känslighet för och fördröjd utveckling av infektion, förbättrad respons för behandling

PGX-HIV kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i fyra enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.

Best.nr. Benämning Specifikation
4-710 PGX-HIV StripAssay Genotypeer förknippade med respons på HIV highly active anti-retroviral therapy (HAART)