Allergi

Trots en oerhörd utveckling inom allergidiagnostik under de senaste årtionden ställs allergologer fortfarande inför problem där oklara resultat behöver verifieras med en oberoende metod. Arsenalen med traditionella verktyg för bedömning omfattar patientens anamnes, specifikt IgE, hudtester och provokationstest. Alla dessa har sina begränsningar och ofta lågt prediktivt värde. Vid uppföljningstestning föreligger, framförallt i samband med provokationstest, en risk för anafylaxi. Därför finns skäl att hitta nya verktyg för analyser inom allergidiagnostiken.

Skafte MedLab erbjuder en lösning med CAST®-systemet från BÜHLMANN. CAST, Cellular Antigen Stimulation Test, kan anses som en in vitro provokationstest. Sortimentet erbjuder ett komplett paket för allergidiagnostik. Systemet baseras på två teknoligiska plattformar, ELISA och flödescytometri, och omfattar över 120 standardiserade allergener. Syftet med metoderna är att mäta allergenspecifik aktivering av basofiler genom frisättning av leukotriner respektive uttryck av CD63.

Testet medför inte enbart detektion av IgE-medierade allergier utan även pseudo-allergier. Den sistnämnda typen av allergi är mest känd för Aspirin (ASA) och andra icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) samt andra läkemedel och livsmedelstillsatser. CAST analyser användas för att fastställa alla IgE medierade allergier med kontroversiella resultat vid klassisk testning (anamnes, hudtester, spec. IgE). Ytterligare specifika områden för allergier med behov av oberoende testning med cellulärtester är t.ex:

- Allergi mot Bi/Geting (motstridiga resultat; dubbel positivitet)
- Allergi mot Beta-lactam Antibiotika (bekräftelse av hudtestning)
- Allergi mot Aspirin och andra NSAID's (pseudo-allergier)
- Allergi mot Anestetika (pseudo-allergier)
- Allergi mot Livsmedel/Livsmedelstillsatser (kors-reaktivitet; pseudo-allergier)
Latex allergi (motstridiga resultat; kors-reaktivitet)

 

 

CAST®-ELISA

Patientens leukocytfraktion exponeras in vitro för det misstänkta specifika allergenet. Efter inkubation testas supernatanten för de novo syntetiserade sulfidleukotriner med en mycket specifik ELISA.

Sedimenterade leukocyter från patient blod primas med Interleukin 3 (IL-3) och stimuleras med allergener simultant i CAST-2000 ELISA. Basofila celler bildar bland andra allergimediatorn sulfidleukotrin LTC4, och dess metaboliter LTD4 och LTE4. De novo bildningen av LTC4 kan vara både IgE beroende eller icke-IgE beroende. Det senare fallet betecknas vanligen pseudoallergi. Detta nyligen syntetiserade sLT mäts därefter med en ELISA test (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). Principen för CAST.-ELISA skyddas av en patenterad teknologi (Patent nr. US5487977).
 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-CAST CAST-ELISA 192
EK-CAST5 CAST-ELISA 480