Endokrinologi
   

Det endokrina systemet är tillsammans med nervsystemet det viktigaste medlet för kroppen till kommunikation mellan olika celler och vävnader. Hormoner är nyckelmolekyler för denna kommunikation. Den överförda informationen styr ett antal kroppsfunktioner som t.ex. sömn och vattenreabsorption.

Melatonin, det främsta hormonet som utsöndras av tallkottkörteln, är den viktigaste modulatorn av säsongs- och dygnsrytm. Syntesen och utsöndringen av melatonin styrs av en dygnsrytmklocka i hypotalamus och synkroniseras av en ljus- mörkercykel.
Produktionen av melatonin hämmas av dagsljus och inträffar under mörker. Således är melatoninnivåerna mycket låga under dagen och stiger på kvällen. Melatonin är en konservativ molekyl och som sådan allestädes närvarande, inte bara hos människa och djur utan också i växter och mikroorganismer.

För människa utgör Melatonin dygnsrytm-profiler i kroppsvätskor (saliv, serum, plasma) en excellent markör för inställningen av den endogena klockan. Nattnivåer visar toppar vid cirka 03:00 (acro-fas) för de flesta friska individer. Melatonin är som generell modulator av biorytmen involverad i funktioner som sömn, humör, reproduktion och immunsystemets aktiviteter.

Sedan mer än 15 år anger Bühlmann den hög sta standarden för immunologisk bestämning av melatonin med olika RIA och ELISA

Det intra-individuella melatoninanslaget och acro-fasen är båda mycket stabila. Därför är det tillräckligt att mäta anslaget av melatoninproduktionen när hela melatoninprofilen väl har fastslagits. Anslaget av melatoninproduktionen kan definieras som DLMO (Dim Light Melatonin Onset) för kontroll av förändringar i profilen.

I nära samarbete med forskarvärldens av kronobiologer har Bühlmann utvecklat applikationen Sleep Check, vilket utgör ett rutinverktyg för att fastställa individuella förändringar i sömn/vaken cyklerna.

Vid sömnstörningar är betydande förskjutning av dygnsrytmen ofta den dolda, biologiska orsaken till enskilda patienters symtom. Sleep Check gör det möjligt att bedöma dygnsrytmen genom att bestämma individens Dim-Light Melatonin Onset (DLMO).

Den analytiska bestämningen av DLMO baseras på en partiell, salivmelatoninprofil med 5 punkter. Patienten erhåller en förpackning innehållande fem svabbar för salivprovtagning tillsammans med lämpliga instruktioner som gör det möjligt för patienten att ta prover hemma. Proven tas med en timmes mellanrum runt den normala sömntiden under loppet av en kväll. Proverna skickas till angivet laboratorium där melatoninkoncentrationerna mäts och individuell DLMO bestäms.

Melatonin i saliv, direkt ELISA

Dygnsprofilen för melatonin i kroppsvätskor är en excellent och pålitlig markör för den endogena klockans faser.

Kitet är avsett för direkt och kvantitativ in vitro-bestämning av melatonin i human saliv.

Metoden är baserad på kompetitiv ELISA -teknik. Melatonin i förbehandlad saliv binds till en polyklonal antikropp, Kennaway G280 anti-melatonin antikropp. Melatonin i provet får konkurrera med biotinylerat melatonin om platserna på den högspecifika antikroppen. Ett konjugat av peroxidasmärkt streptavidin binds till komplexen av bundna melatonin-biotin-antikropparna. Detta omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) varvid en blå färg uppstår. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.
 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-DSM Direkt saliv Melatonin ELISA 12x8 brunnar
B-SVC Provtagningssvabb för saliv 50 st

Paketet Sleep Check Collection Pack kan tillhandahållas för leverans till laboratoriet eller den medicinska specialisten (sömnspecialist, neurolog etc.).
Best.nr. Benämning Antal test
B-SLEEPCHECK16 Sleep Check Collection Pack 16 Profiler