Inflammation och autoimmunitet

MRP8/14 eller calprotectin visar typiska funktioner som frekvent är kopplade till aktiv inflammatorisk process inklusive antibakteriella försvarsmekanismer eller med Th1-medierad respons som allogen avstötning eller autoimmuna reaktioner.

Inflammation är första svaret från immunsystemet på infektion eller irritation och kan anses vara den naturliga reaktionen.

Produktgrupp autoimmunitet från Bühlmann erbjuder en rad tillförlitliga tester för att bedöma sjukdomsaktivitet vid autoimmuna störningar Det är sjukdomar orsakade av att kroppen utvecklar en immun respons mot sin egen vävnad. De kan delas upp i två kategorier, systemiska sjukdomar som angriper olika organsystem i kroppen samt lokala sjukdomar som enbart omfattar ett organ. Till gruppen hör bl.a. reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus (SLE) samt andra systemiska sjukdomar som medieras av cirkulerande immunkomplex (CIC).

Cirkulerande immunkomplex kan detekteras i samband med olika systematiska störningar såsom reumatologiska och autoimmuna sjukdomar, allergiska sjukdomar, virala, bakteriella eller parasitologiska infektioner och malignitet. Bestämning av cirkulerande immunkomplex kan ge värdefull klinisk information om immunpatologi, prognos och uppföljning av reumatiska och autoimmuna sjukdomar.
 

 

MRP8/14

MRP8/14 är en tidig och känslig inflammationsmarkör. Det frisätts omedelbart som svar på lokal inflammation. I motsats till andra inflammatoriska markörer som genereras av reaktionsvägar nedströms och kräver de novo-syntes. Därför är MRP8/14 en idealisk markör för att övervaka sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit. Kiten för MRP8/14 från Bühlmann möjliggör exakt och känslig mätning av denna markör.

MRP8 (S100A8) och MRP14 (S100A9) ingår i S100-gruppen av kalciumbindande proteiner som förknippas med myeloisk celldifferentiering. MRP8/14 är en biomarkör som har rapporterats vara användbara i ett antal inflammatoriska sjukdomar, inklusive reumatoid artrit (Ehrchen et al; leukocyter Biol, 2009). Dess frisättning vid inflammationsställen gör MRP8/14 en potent akutfasreaktant. MRP8/14 har väckt stort intresse i studier av akuta och kroniska sjukdomar. Kitet för MRP8/14 från Bühlmann möjliggör exakt och känslig mätning av denna viktiga markör.
 

Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i lederna och omgivande vävnader. Ofta påverkas andra organ också. Det är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av skovvis inflammatoriska tillstånd i lederna. Infiltrerande neutrofiler, bland andra celler, spelar en viktig roll för att ta hand om det inflammatoriska tillståndet. Proteinkomplexet S100A8 och S100A9 (även kallat MRP8/14) är känt för sin pro-inflammatoriska roll och därmed är ett värdefullt medel för att övervaka utvecklingen av sjukdom och/eller svar på terapi (Frosch M. et al., Arthritis Rheum, 2000). Både Bühlmann sCAL ELISA och PNA-systemet med lateralflödes-teknik (Quantum Blue® sCAL) erbjuder pålitlig och snabb analys av MRP8/14 i serum i olika miljöer.

Som MRP8/14 frigörs från neutrofiler och involveras därmed i olika inflammatoriska tillstånd, MRP8/14 i serum fungerar även som markör för att övervaka pågående immunreaktioner. Förhöjda serum och plasmakoncentrationer av MRP8/14 har nyligen visat sig spela en viktig roll i hanteringen av patienter som lider av hjärt-kärl sjukdom. Riskstratifiering och tidig diagnos av patienter med icke-kardiell bröstsmärta, stabil kranskärlssjukdom (CAD) eller akuta koronara syndrom av yttersta vikt. Förekommande förhöjda MRP8/14 i den systemiska cirkulationen innan andra markörer för myokardnekros gör MRP8/14 till en utmärkt kandidat för detektion av instabila plack och behandling av akut koronarsyndrom (Altwegg et al. European Heart Journal. 2007).

Dessutom är MRP8/14 en känslig markör för att förutsäga akut allograftavstötning i samband med njurtransplantation. MRP8/14 fungerar som en tidig indikator för att övervaka avstötning av allogent transplantat eftersom det frisätts vid kontakt med neutrofiler och monocyter med allograft vävnad under de första veckorna efter transplantation (Burkhardt et al., J. Am Soc Nephrol, 2001).

Bestämning av MRP8/14 sker med ELISA sandwich-teknik. Brunnarna är coatade med en monoklonal antikropp med hög specificitet mot MRP 8/14 i såväl heterodimeriska som polymeriska komplex. Peroxidasmärkta antikroppar mot MRP 8/14 tillsätts. Detta omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) till en blåfärgad produkt. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.
Best.nr. Benämning Antal test
EK-MRP 8/14 MRP 8/14 ELISA 12x8 brunnar