Inflammation och autoimmunitet

Inflammation är första svaret från immunsystemet på infektion eller irritation och kan anses vara den naturliga reaktionen.

MRP8/14 eller calprotectin visar typiska funktioner som frekvent är kopplade till aktiv inflammatorisk process inklusive antibakteriella försvarsmekanismer eller med Th1-medierad respons som allogen avstötning eller autoimmuna reaktioner.

Autoimmuna störningar är sjukdomar orsakade av att kroppen utvecklar en immun respons mot sin egen vävnad. De kan delas upp i två kategorier, systemiska sjukdomar som angriper olika organsystem i kroppen samt lokala sjukdomar som enbart omfattar ett organ.
 

Cirkulerande immunkomplex kan detekteras i samband med olika systematiska störningar såsom reumatologiska och autoimmuna sjukdomar, allergiska sjukdomar, virala, bakteriella eller parasitologiska infektioner och malignitet. Bestämning av cirkulerande immunkomplex kan ge värdefull klinisk information om immunpatologi, prognos och uppföljning av reumatiska och autoimmuna sjukdomar.
 

BÜHLMANN fCAL® Kalprotectin ELISA

Calprotektin är en tillförlitlig indikator på inflammation i flera patologier, bl.a. organisk (IBD) och icke-organisk tarmsjukdom (IBS).

I Sverige får ungefär 500 personer Crohns sjukdom (CD) och ungefär 1 000 personer får ulcerös kolit (UC) varje år. Crohns sjukdom och ulcerös kolit är obotliga allvarliga kroniska sjukdomar i tarmkanalen. Symtom på IBD liknar starkt dem som förekommer vid icke-inflammatoriska sjukdomar såsom colon irritabile (IBS), polyper och även gastrointestinala infektioner. Calprotektin har visat sig vara en mycket bra surrogatmarkör vid diagnos av IBD och erbjuder därför till ett tillförlitligt sätt välja ut patienter för ytterligare invasiva diagnostiska undersökningar.

Calprotektin är den bästa markören för att diskriminera IBD från icke-inflammatoriska sjukdomar. Calprotektin värden under 50 µg/g tyder inte för på aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. Calprotektin värden av 50-200 µg/g kan representera mild organisk sjukdom såsom inflammation som orsakas av NSAID, mild divertikulit och IBD i remissionsfas. Värden över 200 µg/g är mycket indikativt för aktiv inflammation i tarmen.

Calprotektin för IBD-övervakning vid sjukdomsaktivitet. Det kliniska förloppet hos majoriteten av patienter med IBD kännetecknas av perioder i remission med intermittenta återfall som kännetecknas av ökad tarminflammation. Ett flertal publicerade studier av Tibble et al. och andra, har studerat nivåerna av calprotektin hos patienter under loppet av sjukdomen. Resultaten visar att calprotektin är en bra prediktor för återfall hos patienter med IBD, vilket ger klinikerna ett effektivt verktyg för att anpassa patientens behandling i enlighet med och för att underlätta svårighetsgraden för återfall.

Bühlmann Calprotectin i faeces ELISA är ett kit avsett för extraktion och kvantitativ in vitro-bestämning av humant calprotectin (MRP8/14) i avföring, en enkel icke invasiv analys.

Efter en kort extraktionsprocess kan bestämning av calprotectin ske med ELISA sandwich-teknik. Brunnarna är coatade med en monoklonal antikropp med hög specificitet mot calprotectin i såväl heterodimeriska som polymeriska komplex. Peroxidasmärkta antikroppar mot calprotectin tillsätts. Detta omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) till en blåfärgad produkt. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-CAL Calprotectin ELISA 12x8 brunnar
EK-CAL2 Kalprotectin ELISA Jumbo 192 wells
EK-CAL2-WEX Kalprotectin ELISA u buffert flr kombination med CALEX (R) Cap 192 wells


Automatiserad calprotektin ELISA

Bühlmann calprotektin-analyser anses som gyllene standard rutintester av laboratorier över hela världen. Den ökande efterfrågan på calprotektinmätning har framkallat ett behov av att utföra analysen i automatiserade format. Bühlmann erbjuder calprotektin i ELISA-format för applikation på ELISA robotar. Bühlmann har utvecklat CE-märkta applikationsprotokoll för Dynex DS2 och DSX ELISA-automater samt för ETIMAX. Extraherade avföringsprover i primärrör kan placeras direkt till instrumentets rack för att underlätta hög genomströmning. Ytterligare applikationsprotokoll finns tillgängliga för många andra automater via Bühlmann.