Toxikologi

Amanitin ELISA

Förgiftning med amanitin har rapporterats vara dödlig i upp till 25% av alla fall och dödligheten hos barn under 10 år är över 50%. Därför bör denna förgiftning uteslutas för alla patienter som uppvisar gastrointestinala symtom efter svampförtäring.

Svamptoxicitet är en global angelägenhet. Svampplockning är under säsongen en populär sysselsättning i många länder. En ökad användning av svampar i maten och som alternativ till olika behandlingar står för det förnyade intresset för svampförgiftningar. Barn som utan tillsyn förtär svamp står också för en betydande andel av svampförgiftningsincidenter. De flesta intag av svamp leder inte till förgiftningstillstånd. Ändå inträffar ett antal förgiftningar, särskilt när svampsäsongen har sin höjdpunkt. Det gör svampförgiftning till ett viktigt ämne.

I huvudsak orsakas förgiftningar av amanitiner, vilka är bicykliska oktapeptider. Amanitins förekommer i extremt giftiga svampar som lömsk flugsvamp, Amanita verna, vit flugsvamp och andra Amanita arter. Dessa svampar är orsak till de mest allvarliga fallen av svampförgiftning med en mycket hög dödlighet. Lömsk flugsvamp uppskattas till att orsaka 95% av de fatala fallen av förgiftningar världen över.

Analys av amanitin i urin är ett mycket värdefullt instrument för kontroll av fall med svampförgiftning. Amatoxiner detekteras i urinprover inom 6 till 60 timmar efter intag, d.v.s. den tid inom vilken kliniska symtom uppträder. Detektionen av amanitin (100%) och gamma-amanitin (90%) i urin med användning av Bühlmann amanitin ELISA för att bekräfta Amanitinförgiftning.

Amanitinanalys i urin är ett värdefullt diagnosverktyg och bidrar väsentligt till behandlingen av svampförgiftning. Dödligheten orsakade av några få svampar understryker vikten av amanitin-analys för vilken ELISA kitet erbjuds av Bühlmann.

Kitet är avsett för direkt och kvantitativ in vitro-bestämning av ?– och ?–amanitin i human urin, serum och plasma.

Metoden är baserad på kompetitiv ELISA -teknik. Amanitin i förspädd urin binds till en polyklonal antikropp specifik för ?– och ?–amanitin. Amanitin i provet får konkurrera med biotinylerat amanitin om platserna på den högspecifika kanin anti-amanitin antikroppen. Ett konjugat av peroxidasmärkt streptavidin binds till komplexen av bundna amanitin-biotin-antikropparna. Detta omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) varvid en blå färg uppstår. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.
Best.nr. Benämning Antal test
EK_AMI1 Aminitin ELISA 100 rör