Klinisk kemi

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av granulom och som kan ge många olika symptom. Vanligen rör det sig om en kronisk sjukdom som varar flera år eller livet ut. Hos många patienter med sarkoidos är nivån av Angiotensomvandlande enzym (ACE) i blod hög.

Angiotensinomvandlande enzym (ACE), även benämnt kininase II, är en dipeptyl Carboxypeptidas. Glykoproteinets struktur har en enkel polypeptidkedja, ett polysackarid residuum och en zinkatom (Zn2+). ACE finns i flera olika celltyper såsom neuronala celler och renala celler i proximala tubuli. Vanligen förekommer det mest i endoteliala celler där det är förankrat till ytmembranet via en peptid. Efter klyvning frigörs det och kan släppas ut i blodbanan som lösligt enzym.

Renin-angiotensinsystemet (RAS) är kritiskt för kontrollen av blodtrycket och även för upprätthållande av salt/vätskebalansen. Angiotensin II är aktiv för kärlsammandragningen och frisätts vid aktivering av systemet. Det är en oktapeptid som genereras från angiotensin I, den inaktiva prekursorn. Den största delen av cirkulerande angiotensin II frisätts av ACE-aktiviteten.
 

 

Angiotensinomvandlande enzym (ACE) direkt REA

Kitet är avsett för direkt och kvantitativ in vitro-bestämning av aktivitet av angiotensinomvandlande enzym (ACE) i serum. Bestämning av ACE i vävnadsextrakt, cellsupernatant, urin m.fl. har undersökts, dock har enbart serum utvärderats. Metoden är standardiserad till den kolorimetriska från samma tillverkare (Bühlmann, art. nr. KK-ACE).

ACE katalyserar omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II. Enzymet spjälkar ett syntetiskt substrat, 3H-hippuryl-glycyl-glycin, till 3hippursyra och dipeptiden glycyl-glycin. Efter surgörning separeras hippursyran från oreagerat substrat genom extraktion till en scintillationscocktail och mäts i beta-räknare.
 

Best.nr. Benämning Antal test
RK-ACD ACE direkt REA 100 tester